ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Консерванти и антиокислителни агенти в козметични продукти

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Разработихме нова услуга с областта на изпитванията на козметичните продукти – Определяне на консерванти и антиоксиданти в козметични продукти. Списъкът на веществата с които е валидиран метода за изпитване е methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, benzylparaben, butylparaben, triclosan, DL-α-tocopherol acetate, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT).

Изпитването се извършва въз основа на вътрешнолабораторен метод, основан на течна хроматография с тандем мас спектрометрия. Услугата е заявена за разширение на обхвата на акредитация на лабораторията.

Във връзка с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30  ноември 2009  г. е необходимо максимално допустимите стойности на някои от тях да не преминават допустимата концентрация в готовия козметичен продукт:

5-Хлоро-2-(2,4- дихлорофенокси)фенол (Triclosan) max 0,3 %;

4-Хидроксибензоена киселина, нейните соли и естери (4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, potassium methylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben, sodium propylparaben, calcium paraben, phenylparaben) max 0,4 % (като киселина) за отделен естер и до 0,8 % (като киселина) за смеси от естери

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>