ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Валидност на изпитвателните протоколи

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
юрист Емил Митев, Мениджър продажби

Един от най-честите въпроси, които клиентите задават, е „За колко време е валиден един изпитвателен протокол“. За да отговорим на този въпрос, трябва да вземем предвид няколко фактора, от които зависи издаването на един изпитвателен протокол:

  1. Изпитвателния протокол е документ, съдържащ данни за извършени измервания и/или изпитвания, направени от лабораторията по задание на клиента за конкретен продукт (по-нататък наричан „проба“). В изпитвателния протокол се посочват данни за предоставената проба, нейната партида или друга идентификация, срок на годност (ако е приложим), тегло или размери, данни за клиента, който възлага анализа (фирма или имена, адрес), както и детайлно описание на извършените измервания или изпитвания, съгласно системата за управление на качество на лабораторията. След приключване на всички измервания и изпитвания, възложени от клиента за дадената проба, в протокола се посочват съответните резултати за даденото измерване или изпитване за предоставената проба. За всички примери, посочени по-долу, приемаме, че лабораторията, издала даден изпитвателен протокол, действа като регистрирано търговско дружество и се подчинява на всички национални и международни правила, приложими за дейността й. Тук няма да разглеждаме примери, при които са издадени изпитвателни протоколи, съдържащи неверни данни или издадени с неясен автор, както и такива, свързани с подправени документи.
  2. След издаване на изпитвателния протокол, същият завинаги ще съдържа данни за извършени измервания и/или изпитвания за конкретната предоставена проба. Информацията, посочена в протокола, не е информация, която има валидност или може да „изтече“ след определен период от време. Това е така, тъй като данните, посочени в издаден изпитвателен протокол, отразяват информацията, която е била валидна към конкретния период, в който е издаден един протокол. Например: ако за проба, представляваща „Консерва „Риба тон“, партида ЛЛЛ, произведена на 20.02.2019год., срок на годност – 20.02.2020год.“, е възложен за анализ показател „Общо брой микроорганизми“, и в изпитвателния протокол е отразен резултат <10 cfu/g, тази информация отразява даден факт, който е бил такъв към датата на извършеното изпитване. Тази информация няма валидност и няма да се промени с времето. Изпитвателният протокол важи само за предоставената за анализ проба и информацията, отразена в него по отношение на извършените измервания или изпитвания, се отнася само за предоставената за анализ проба.
  3. В случай, че клиент е предоставил за анализ т.нар. „представителна проба“, която представлява „сборна проба“ от няколко отделни продукта, с цел да се извършат измервания или изпитвания, които да покажат резултати за цяла една партида продукция, издаденият изпитвателен протокол с посочените в него резултати от извършени измервания или изпитвания, отново ще са валидни само за предоставената сборна проба. Отново, както бе споменато по-горе, изпитвателният протокол няма да има срок, в който да е валиден, или период, след който същият би „изтекъл“ като валидност.
  4. Единственият случай, при който един изпитвателен протокол може да спре да бъде валиден в един определен бъдещ момент, е при законодателни промени, които изрично, със задна дата, да постановят промени, по силата на които със задна дата да се промени информация, отразена в миналото. Например: ако е извършено изпитване на проба „Сирене по БДС“ по показател „Влага“, като за изпитването е ползван метод „1234“, и със закон се посочи, че всички изпитвания на „Сирене по БДС“ по показател „Влага“, извършени по метод „1234“ за конкретен период, се считат за невалидни със задна дата поради грешка в метода, тогава информацията в изпитвателния протокол, съгласно законовата норма, ще се счита за невалидна. Това е единственото изключение от казаното по-горе, като до момента у нас не е имало подобни законодателни промени, които със задна дата на променят валидността на отразени в изпитвателни протоколи данни.

 

В резюме на казаното по-горе, може да заключим, че един изпитвателен протокол съдържа информация за дадената проба, която е била подложена на измервания или изпитвания, като резултатите от тях завинаги ще останат такива, каквито са отразени, но само за конкретната изпитана проба, съответно към момента на извършване на изпитването. Изпитвателният протокол не изтича след определен период от време и неговата валидност не се променя, освен в конкретни случаи, свързани със законодателни промени (виж по-горе т.4). Изпитвателният протокол важи само за конкретно предоставената за анализ проба и не важи за бъдещи проби (продукти), които клиентът ще произведе, дори и процесът за производството им да е същият (технология, суровини, опаковки и т.н.), какъвто е бил и за изпитаната проба. Отразените в изпитвателния протокол данни от измервания или изпитвания няма да се променят със времето и завинаги ще отразяват състоянието на конкретно анализираната проба по направените измервания или изпитвания в посочения в протокола период.

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>