ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Определяне на синтетични оцветители с HPLC

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
химик Станимира Атанасова - сектор "Химични изпитвания"

Синтетичните оцветители, използвани за хранителни цели, представляват органични молекули, които са разработени за подобряване на външния вид на храните, като й придават изкуствен цвят.

Регулаторни агенции, като Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA), са стигнали до заключението, че оцветителите не представляват значителни рискове за здравето на човека, когато се прилагат в ограничени количества.

Видовете синтетични оцветители, разрешени за употреба за хранителни цели, както и тяхното максимално допустимо количество, влагано в храните е обект на регулация от Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храните.

Изискванията към веществата, използвани за синтетични оцветители са посочени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

В лабораториите на Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ определяме следните синтетични оцветители:

Методът, по който се извършва изпитването е вътрешнолабораторен метод 0030-ILM-GT, валидиран в различни матрици – храни, напитки и хранителни добавки. 

Определянето се извършва след извличане на синтетичните оцветители от водно разтворими проби с буфер (амониев ацетат) и с DMSO (диметилсулфоксид) за проби с високо съдържание на мазнини и последваща високоефективна течна хроматография /ВЕТХ/ с UV детекция.

Обхват на измерване – от 1,0 mg/kg/l

Граница на откриване – 0,25 mg/kg/l

Граница на количествено определяне – 1,0 mg/kg/l

Пробите трябва да са представителни и в съответствие с изискванията за вземане на проби от определен продукт, така че да се осигури повторяемост на резултатите при паралелни определения. Отговорността за представителността на пробите е на приносителя.

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>