ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Информация за пестицидите

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Пестицидите са препарати или смеси с предназначение за предотвратяване, унищожаване или контрол на вредители, нежелани растения или животни, причиняващи вреди или друга намеса в процесите на производството, преработката, съхранението, транспорта или пласирането в търговската мрежа на продуктите на растителна основа. Сред пестицидите се включват вещества, предназначени за употреба като регулатори на растежа, дефолианти или десиканти, както и вещества, прилагани към културите, преди или след прибиране на реколтата, за защита от влошаване по време на съхранение и транспорт.

1. Максимално допустимите количества от пестициди в храните са регламентирани с Европейски регулации и за удобство, може да се направи справка на следния линк
2. Пестициди, контролирани в лекарствените продукти и хранителните добавки на растителна основа и суровините за тяхното производство са регулирани в Ph. Eur. 2.8.13

Изпитването за пестициди, ние извършваме чрез прилагане на различни апаратни методи – GC/ECD, GC/MS или UPLC/MS/MS със съответния QuEChERS метод за екстракция и пречистване.

За последните 2 години, лабораторията е преминала успешно през две междулабораторни изпитвания, проведени от акредитиран провайдер (PT), както и допълнително 2 междулабораторни изпитвания (ILC)

Списък на референтните вещества (CCM), налични в лабораторията и преминали верификация на методите:

4,4‘-DDD (TDE) (72-54-8)

(E)-Fenpyroximate (134098-61-6)

2-Phenylphenol (90-43-7)

3,4,5-Trimethacarb (2686-99-9)

4,4’-DDE (72-55-9)

4,4’-DDT (50-29-3)

Abamectin (71751-41-2)

Acephate (30560-19-1)

Acetamiprid (135410-20-7)

Acrinathrin (101007-06-1)

Aldicarb (116-06-3)

Aldrin (309-00-2)

Alpha-HCH (a-hexachlorocyclohexane) (319-84-6)

Ametoctradin (865318-97-4)

Azinphos-methyl (86-50-0)

Azoxystrobin (131860-33-8)

Bendiocarb (22781-23-3)

Benomyl (17804-35-2)

Bentazone (25057-89-0)

Beta-HCH (b-hexachlorocyclohexane) (319-85-7)

Bifenthrin (82657-04-3)

Biphenyl (92-52-4)

Bitertanol (55179-31-2)

Boscalid (188425-85-6)

Bromopropylate (18181-80-1)

Bromoxynil (1689-84-5)

Brompropylate (18181-80-1)

Bupirimate (41483-43-6)

Buprofezin (69327-76-0)

Butocarboxim (34681-10-2)

Captan (133-06-2)

Carbaryl (63-25-2)

Carbendazim (10605-21-7)

Carbofuran (1563-66-2)

Carboxin (5234-68-4)

Chlorantraniliprole (500008-45-7)

Chlorfenapyr (122453-73-0)

Chlormequat chloride (999-81-5)

Chlorothalonil (1897-45-6)

Chlorpropham (101-21-3)

Chlorpyriphos (2921-88-2)

Chlorpyriphos-methyl (5598-13-0)

Cis-Tetrachlorvinphos (2248-79-9)

Clofentezine (74115-24-5)

Clothianidin (210880-92-5)

Coumaphos (56-72-4)

Cyazofamid (120116-88)

Cycloxydim (101205-02-1)

Cyfluthrin (68359-37-5)

Cymoxanil (57966-95-7)

Cypermethrin (52315-07-8)

Cyproconazole (94361-06-5)

Cyprodinil (121552-61-2)

Cyromazine (66215-27-8)

Dazomet (533-74-4)

Deltamethrin (52918-63-5)

Demeton-S-methyl-sulfoxide (301-12-2)

Diazinon (333-41-5)

Dichlorvos (62-73-7)

Dicloran (99-30-9)

Dicofol (115-32-2)

Dieldrin (60-57-1)

Diethofencarb (87130-20-9)

Difenoconazole (119446-68-3)

Diflubenzuron (35367-38-5)

Dimethachlor (50563-36-5)

Dimethoate (60-51-5)

Dimethomorph (110488-70-5)

Diniconazole (83657-24-3)

Diphenylamine (122-39-4)

Disulfoton (298-04-4)

Dithianon (3347-22-6)

Dodine (2439-10-3)

Emamectin benzoate (155569-91-8)

Endosulfan-alpha (959-98-8)

Endosulfan-beta (33213-65-9)

Endosulfan-total (sulfate) (1031-07-8)

Endrin (72-20-8)

EPN (2104-64-5)

Epoxiconazole (133855-98-80)

Ethephon (16672-87-0)

Ethiofencarb (29973-13-5)

Ethion (563-12-2)

Ethirimol (23947-60-6)

Ethopreophos (13194-48-4)

Etofenprox (80844-07-01)

Etoxazole (153233-91-1)

Famoxadone (131807-57-3)

Fenamidone (161326-34-7)

Fenamiphos (22224-92-6)

Fenarimol (60168-88-90)

Fenazaquin (120928-09-08)

Fenbuconazole (114396-43-6)

Fenbutatin-oxide (13356-08-6)

Fenchlorphos (299-84-3)

Fenhexamid (126833-17-8)

Fenitrothion (122-14-5)

Fenoxycarb (72490-01-8)

Fenpropathrin (39515-41-8)

Fenpropathrin (39515-41-8)

Fenpropidin (67306-00-7)

Fenpropimorph (67564-91-4)

Fensulfothion (115-90-2)

Fenthion (55-38-9)

Fenvalerate (51630-58-1)

Fipronil (120068-37-3)

Flonicamid (158062-67-0)

Fluazifop-P (free acid) (83066-88-0)

Flubendiamide (272451-65-7)

Fludioxonil (131341-86-1)

Flufenoxuron (101463-69-8)

Fluopicolide (239110-15-7)

Fluopyram (658066-35-4)

Fluquinconazole (136426-54-5)

Flurtamone (96525-23-4)

Flusilazole (8509-19-9)

Flutriafol (76674-21-0)

Fluxapyroxad (907204-31-3)

Folpet (133-07-03)

Fomesafen (72178-02-0)

Formetanate hydrochloride (23422-53-9)

Fosthiazate (98886-44-3)

Glyphosate (1071-83-6)

Haloxyfop (free acid) (69806-34-4)

Heptachlor (76-44-8)

Hexaconazole (79983-71-4)

Hexythiazox (78587-05-0)

Imazalil (35554-44-0)

Imidacloprid (138261-41-3)

Indoxacarb (144171-61-9)

Ioxynil (1689-83-4)

Iprodione (36734-19-7)

Iprovalicarb (140923-17-7)

Isocarbofos (24353-61-5)

Isoprothiolane (50512-35-1)

Isoproturon (34123-59-6)

Kresoxim-methyl(143390-89-0)

Lindan (γ-hexachlorocyclohexane) (58-89-9)

Linuron (330-55-2)

Lufenuron (103055-07-8)

Malathion (121-75-5)

Mancozeb (8018-01-7)

Mandipropamid (374726-62-2)

Maneb (12427-38-2)

Mepanipyrim (110235-47-7)

Mepiquat chloride (24307-26-4)

Merphos (150-50-5)

Metalaxyl (57837-19-1)

Metalaxyl-M (70630-17-0)

Methamidophos (10265-92-6)

Methidathion (950-37-8)

Methiocarb (2032-65-7)

Methomyl (16752-77-5)

Methoxychlor (DMTD) (72-43-5)

Methoxyfenozide (161050-58-4)

Metobromuron (3060-89-7)

Metolachlor (51218-45-2)

Metrafenone (220899-03-6)

Monocrotophos (6923-22-4)

Monocrotophos (6923-22-4)

Myclobutanil (88671-89-0)

Naled (300-76-5)

Oxadixyl (77732-09-3)

Oxamyl (23135-22-0)

Paclobutrazol (76738-62-0)

Parathion-ethyl (56-38-2)

Parathion-methyl (298-00-0)

Penconazole (66246-88-6)

Pencycuron (66063-05-6)

Pendimethalin (40487-42-1)

Permethrin (52645-53-1)

Phorate (298-02-2)

Phosmet (732-11-6)

Pirimicarb (23103-98-2)

Pirimiphos-methyl (29232-93-7)

Procymidone (32809-16-8)

Profenofos (41198-08-7)

Promecarb (2631-37-0)

Propamocarb free base (Propamocarb) (24579-73-5)

Propargite (2312-35-8)

Propiconazole (60207-90-1)

Propineb (12071-83-9)

Propoxur (114-26-1)

Propyzamide (Pronamide) (23950-58-5)

Prosulfocarb (52888-80-9)

Prosulfuron (94125-34-5)

Prothioconazole (178928-70-6)

Prothiophos (34643-46-4)

Pymetrozine (123312-89-0)

Pyraclostrobin (175013-18-0)

Pyridaben (96489-71-3)

Pyrifenox (88283-41-4)

Pyrimethanil (53112-28-0)

Pyriproxyfen (95737-68-1)

Quinoxyfen (124495-18-7)

Spinosad (168316-95-8)

Spirodiclofen (148477-71-8)

Spiromesifen (283594-90-1)

Spiroxamine (118134-30-8)

Sulprofos (35400-43-2)

Tebuconazole (107534-96-3)

Tebufenozide (112410-23-8)

Tebufenpyrad (119168-77-3)

Teflubenzuron (83121-18-0)

Tefluthrin (79538-32-2)

Terbuthylazine (5915-41-3)

Tetraconazole (112281-77-3)

Tetradifon (116-29-0)

Thiabendazole (148-79-8)

Thiacloprid (111988-49-9)

Thiamethoxam (153719-23-4)

Thiodicarb (59669-26-0)

Thiofanox (39196-18-4)

Thiophanate-methyl (23564-05-8)

Thiram (137-26-8)

Tolclofos-methyl (57018-04-9)

Tolylfluanid (731-27-1)

Triadimefon (43121-43-3)

Triadimenol (55219-65-3)

Triazophos (24017-47-8)

Trichloronat (327-98-0)

Trifloxystrobin (141517-21-7)

Triflumuron (64628-44-0)

Vinclozolin (50471-44-8)

Zineb (12122-67-7)

Ziram (137-30-4)

λ-Cyhalothrin (91465-08-6)

τ-Fluvalinate (102851-06-9)

 

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>