ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Определяне на консерванти

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Магистър химик Евелина Миленова - Сектор "Химични изпитвания"

1.Консерванти в храни и напитки: 
Консервантите са химични вещества, които се влагат в храните и напитките с цел удължаване срока на годност на продуктите, като ги предпазват от развала, причинена от микроорганизми.
Видовете консерванти, както и техните допустими стойности в зависимост от продуктите в които се влагат са регулирани чрез Регламент 1333/2008  и последвадото му изменение с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1129/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните. 
Консервантите са били оценявани многократно и потвърдени като безопасни от Научният комитет по храните (SCF) и от Европейският орган за безопасност на храните (EFSA).

  • Сорбинова (Е200) и Бензоена (Е210) киселини и техните соли

Определянето им в лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ извършваме чрез HPLC с DAD детектор по метод БДС EN 12856. Методът се основава на екстрахиране на консервантите с метанол и вода съотношение 40:60 в полза на водната част и последващо сравнение със стойностите на сертифицираните вещества при дължина на вълната  λ=235nm с мобилна фаза – метанол : 0.01 М амониев ацетат 40:60 с рН=4,5.  За определянето използваме ССМ – Benzoic acid Article Code-DRE-C10537500, Dr.Ehrenstorfer (99.96 ± 0.30)% (g/g) и ССМ – Sorbic acid Article Code-DRE-C16971500, Dr.Ehrenstorfer (99.99 ± 0.30)%(g/g).

  • Серен диоксид (Е220) 

За определянето на общ серен диоксид се прилагат класически химични методи, на основата на дестилация, а свободния серен диоксид се определя чрез йодометрично титруване. Методите са описани в БДС EN 13196 и БДС 11709, като и двата метода са верифицирани и са преминали успешно участие в три междулабораторни изпитвания за пригодност от акредитиран провайдер.

2.Консерванти в козметични продукти:
Освен при производството/преработката на храните и напитките, консервантите са широко използвани и в производството на козметични продукти. Допустимите количества консерванти, както и техния вид, влагани в козметичните продукти са регулирани чрез Регламент (ЕО) № 1223/2009 и Наредба № 14 от 28 ЮЛИ 2014 г., Издадена от министъра на здравеопазването.
Козметичните продукти и продуктите за лична хигиена, които съдържат вода, изискват защита срещу растеж на микроорганизми, за да се гарантира безопасността на продуктите. Консервантите са естествени или синтетични съставки, добавени към продукти, за да се предотврати разваляне, микробен растеж, нежелани химически промени или да се удължи срока на годност на продуктите. Използването на консерванти в продуктите за лична хигиена е важно, тъй като не само предотвратяват увреждането на продуктите, причинено от микроорганизми, но също така помагат за предпазване от непреднамерено замърсяване от страна на потребителя по време на нормална употреба. Без добавяне на консерванти, продуктите могат да се замърсят, което може да доведе до развалата им, и в крайна сметка да увеличи риска от дразнене или инфекция. Консерванти се добавят в сравнително ниски нива, за да се гарантира, че продуктите остават безопасни и изпълняват своето предназначение в срокът им на годност. Определянето на консерванти в тези продукти е важно за контрола на качеството, относно европейското законодателство и за предотвратяване на алергични реакции или други здравни проблеми.
Най-широко използваните консерванти в козметичните продукти са клас съединения, които обикновено се наричат парабени. Тези съединения са алкилови естери на р-хидроксибензоена киселина. Те се използват поради тяхната антимикробна активност, ниска токсичност и ниски производствени разходи. Метилпарабен (MeP) се среща в почти всички козметични продукти и много фармацевтични продукти.
В лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ определяме следните Консерванти и антиоксиданти:
– Methylparaben,
– Ethylparaben,
– Propylparaben,
– Isopropylparaben,
– Benzylparaben,
– Triclosan,
– Butylparaben,
– Triclosan,
– DL-α-tocopherol acetate (Vit. E),
– Butylated hydroxyanisole (BHA),
– Butylated hydroxytoluene (BHT),
– 2-phenoxyethanol,
– 1-phenoxypropan-2-ol. 
Определянето на консерванти в козметични продукти и продукти за лична хигиена извършваме чрез LC-MS-MS по вътрешнолабораторен, валидиран метод 0478-ILM-GT. 

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>