ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Информация за Квалифицирани лица (QP) на Притежатели на разрешителни за употреба (ПРУ) относно N-Nitrosamine impurities (Н-нитрозаминни онечиствания) в лекарствени продукти

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

 От 2018год. се заговори за проблем, свързан с наличие на N-Nitrosamine impurities в лекарствени продукти, съдържащи химически синтезирани Активни фармацевтични съставки (API). В тази връзка и EMA (European Medicines Agency), WHO (World Health Organization) и FDA (U.S. Food and Drug Administration) излязоха със становища относно задължителни мерки, които притежателите на разрешения за употреба (MHAs) следва да предприемат.

С настоящото бихме желали да Ви уведомим за услугите, които ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ предлага в тази връзка, както и да дадем кратка информация за N-Nitrosamine impurities.

Кратка информация относно N-Nitrosamine impurities в лекарствени продукти

 Н-нитрозамините (N-nitrosoamines) представляват молекули, съдържащи нитрозо функционалната група. Проблемът с тях е свързан с факта, че примесите на нитрозамин са вероятни канцерогени за човека. Въпреки че те присъстват в някои храни и питейна вода, присъствието им в лекарства се счита за неприемливо

N-Nitrosamine impurities могат да се образуват по време на производството на активните съставки при определени условия на обработка и могат да присъстват в някои видове суровини, изходни материали и междинни продукти. Възможно е те да не бъдат отстранени напълно в етапите от процеса на производство на API. Използването на натриев нитрит (NaNO2) или други нитрити в присъствието на вторични или третични амините са потенциална причина за образуването на нитрозамин.

Вторичните амини могат да присъстват в реагенти и разтворители като примеси или разпадни съставки. Те могат също са част от реагенти, разтворители, API, техните разпадни и/или прекурсорни структури.

Всичко това налага вземането на задължителни мерки, включващи няколко стъпки:

Задължителни мерки, съгласно документ на EMA – ЕМА/189634/2019

Стъпка 1 – Оценка на риска
ПРУ (MAHs) трябва да извършват оценка на риска на своите лекарствени продукти, съдържащ химически синтезирани активни съставки (API). ПРУ са длъжни да извършват оценки на риска, използвайки принципите за управление на риска като част от система по качество, както е посочено в ICH насока Q9.

Стъпка 2 – Анализи за потвърждение
В случай, че е идентифициран риск от наличие на нитрозамини в резултат на оценката на риска, трябва да се извършат анализи за потвърждение, като се използват подходящо валидирани и чувствителни методи в съответствие с приоритизирането, произтичащо от извършената вече оценката на риска. Продуктите, определени като рискови с висок приоритет, трябва да бъдат тествани по възможно най-бърз начин. Извършването на анализи за потвърждение на всички лекарствени продукти, за които е установено, че са изложени на риск от наличие на нитрозамини и представяне на необходимите промени в разрешенията за производство трябва да бъдат извършени най-късно до 3 години от публикуването на ЕМА/189634/2019 (19.09.2019) или по-рано в предвидените за това случаи.

Услугите, предлагани от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ
Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ предлага услуги по разработване и валидиране на аналитични методи и последващи рутинни анализи за определяне на N-Nitrosamine impurities в лекарства за хуманната медицина. За да можем да сме максимално точни в услугата, която предлагаме, следва да ни предоставите информация от извършената оценка на риска за онези N-Nitrosamine impurities, които следва да се търсят в конкретен лекарствен продукт.

На база на предоставената информация, ще изготвим и изпратим към Вас подробна оферта за разработване и валидиране на конкретен метод за определяне на посочените N-Nitrosamine impurities в дадения продукт и последващите рутинни анализи.

Услугата по разработване и валидиране на аналитичен метод за конкретен лекарствен продукт включва:

  1. Разработване на аналитичен метод;
  2. Валидиране на разработения метод с конкретния лекарствен продукт, предоставен от възложителя за нуждите на услугата;
  3. Предоставяне на готов Доклад за разработен и валидиран метод, изготвен на английски език;
  4. Предоставяне на изпитвателен протокол с резултати за N-Nitrosamine impurities за лекарствения продукт, предоставен за нуждите на разработването и валидирането на съответния метод;
  5. Всички услуги се извършват в лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ;
  6. Период за разработване и валидиране – 50 календарни дни, считано от предоставяне на задание и след доставка на всички необходими химикали и консумативи по изпълнение на проекта.

Важно е да отбележим, че не съществува и не може да бъде разработен и валидиран единен общ метод за определяне на N-Nitrosamine impurities за всякакви лекарствени продукти. За всеки един отделен лекарствен продукт, съдържащ химически синтезирана активна съставка, следва да се разработи и валидира индивидуален аналитичен метод.

Техническите средства, които ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ e избрал да използва за тези услуги, са GC-MS и LC/MS/MS. Преценката за използването им може да бъде Ваша, наша или да се обсъди взаимно. ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ има опит в разработване и валидиране на аналитични методи и извършване на рутинни анализи за определяне на следи от Н-нитрозамини като N-nitrosodiethylamine (NDEA), N -nitrosodiisopropylamine (NDIPA), N -nitrosoethylisopropylamine (NEIPA), N -nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) в различни матрици. Посочените Н-нитрозамини са само пример за съединения, с които ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ е работил през годините. Включването на различни от посочените не представлява трудност в хода на извършване на услугата.

Извършване на последващи рутинни анализи на база разработен метод

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ предлага извършване на последващи рутинни анализи за определяне на N-Nitrosamine impurities в лекарствени продукти на база на разработения и валидиран метод. Извършването на подобни рутинни анализи ще бъде включено в общата оферта за дадения лекарствен продукт.

За връзка с нас, моля посетете раздел „Контакти

E-mail:    office@globaltest-bg.com        Телефон: 0700 20 661

Важни препратки:

  1. Насока (документ) на EMA (European Medicines Agency) – EMA/189634/2019 
  2. Статия на Световната здравна организация (WHO)
  3. ICH насока Q9 за управление на риска – ICH Q9 guideline

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>